Email:[email protected] | Tel: +385 99 69 85 997

Uvjeti Korištenja - dream-croatia.com

1. Uvod

Vlasnik domene dream-croatia.com(u daljnjem tekstu: Internet stranica) putem iste pruža «online» uslugu na World Wide Web mreži (u daljnjem tekstu:Internet). Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga i upravljanja sadržajem. Pojam «Internet stranica dream-croatia.com » obuhvaća sve Internet stranice koje se nalaze unutar domene dream-croatia.com

2. Općenito

Ovim Uvjetima korištenja Internet stranice dream-croatia.com (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja) dream-croatia.com određuje i uređuje uvjete i pravila korištenja Internet stranice od strane Korisnika. Korisnik je, u smislu ovih Uvjeta korištenja, osoba koja na bilo koji način, posredno ili neposredno, koristi ili je koristila Internet stranicu. Korisnik korištenjem Internet stranice iskazuje da se slaže sa Uvjetima korištenja te pristaje na korištenje u skladu sa ovdje opisanim uvjetima i pravilima. Ukoliko se Korisnik ne slaže sa ovim Uvjetima korištenja molimo ga da Internet stranicu ne koristi. Pravo korištenja Internet stranice osobno je pravo Korisnika i on ga ne može prenijeti na druge fizičke ili pravne osobe. Korisnik je dužan čuvati u tajnosti od drugih osoba zaporku kojom se koristi na Internet stranici te je isključivo osobno odgovoran za slučaj njenog protupravnog korištenja od strane neovlaštenih osoba.
Korisnik je svjestan činjenice da je moguć prekid usluga na Internet stranici zbog događaja na koje dream-croatia.com ne može utjecati ni kontrolirati. dream-croatia.com ne preuzima odgovornost za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa podataka ili informacija na Internetu. Internet stranica može ponekad biti nedostupna zbog bilo kojeg razloga (pad servera, redovno održavanje i sl.) sa čime se Korisnik slaže i prihvaća da joj pristup može biti u prekidu, nedostupan ili isključen.

3. Promjena uvjeta korištenja

dream-croatia.com pridržava pravo da, bez prethodne najave ili obavijesti, u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga, bez navođenja razloga ili dostave prethodne obavijesti Korisniku, ukoliko smatra potrebnim, ukine izmijeni ili dopuni bilo koji dio ovih Uvjeta korištenja ili drugih dokumenata ili tekstova koji se nalaze na Internet stranici te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice ili štetu nastalu takvim izmjenama. Izmjenama ili dopunama Uvjeta korištenja, Pravila privatnosti ili drugih dokumenata ili tekstova koji se nalaze na Internet stranici dream-croatia.com može uvesti određene promjene, te se preporuča Korisniku da povremeno ponovno pročita ove Uvjete korištenja i druge dokumente prethodno navedene kako bi pravovremeno bio obaviješten o svim izmjenama. Ukoliko dream-croatia.com izmijeni Uvjete korištenja, Pravila privatnosti ili druge dokumente, a Korisnik nastavi sa Korištenjem Internet stranice smatrat će se da je upoznat i prihvatio promjene. Takve izmjene, brisanja uvjeta i pravila i sl. stupaju na snagu trenutkom objave na Internet stranici.

4. Oštećenja opreme korisnika

dream-croatia.com ne odgovara za bilo kakva oštećenja opreme Korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja Internet stranice, a Korisnik snosi odgovornost za svoju računalnu opremu, hardver i softver koji posjeduje i koristi kao i svu drugu potrebnu opremu za korištenje Internet stranice te eventualne troškove povezane sa njom.

5. Ponašanje korisnika

Ova Internet stranica privatno je vlasništvo te sva komunikacija i interakcija putem nje mora biti u skladu sa Uvjetima korištenja. Korisnik mora svoje aktivnosti na Internet stranici uskladiti sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske te ne smije na njoj objavljivati, koristiti ili prenositi bilo kakav sadržaj koji ugrožava ili krši prava drugih ili koji narušava ili ugrožava privatnost.
Korisnik ne smije objavljivati, koristiti ili prenositi bilo kakav nezakonit, ugrožavajući, prijeteći, vulgaran, opscen ili na drugi način neprimjeren sadržaj koji potiče druge na protupravne radnje ili da na drugi način krši bilo koji propis. Korisnik ne smije objavljivati, koristiti ili prenositi bilo kakav sadržaj koji sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda ili usluga bez prethodnog i izričitog odobrenja dream-croatia.com Korisnik ne smije ograničiti ili onemogućiti drugog Korisnika da nesmetano koristi Internet stranicu. Korisnik ne smije putem Internet stranice vršiti oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe, uključujući pozivanje Korisnika ove Internet stranice na to da postanu članovi druge „online“ ili „offline“ usluge, koja predstavlja direktnu ili indirektnu konkurenciju, ili potencijalnu konkurenciju za dream-croatia.com.

6. Ostalo

Imena poglavlja navedena u ovim Uvjetima korištenja ni na koji način ne utječu na tumačenje sadržaja teksta Uvjeta korištenja već služe samo kao pregledna orjentacija za čitatelja. Ukoliko se utvrdi da je bilo koji članak ovih Uvjeta korišenja ništav, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta korištenja, te oni sukladno tome ostaju na snazi. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih Uvjeta korištenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava. Pravni postupci i sporovi koji bi eventualno mogli nastati kao posljedica korištenja Internet stranice u nadležnosti su suda u Zagrebu, osim ako nije posebnim ugovorom određeno drugačije, a Korisnik korištenjem Internet stranice na to pristaje.

.